Wykaz obowiązków

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu ma obowiązek:

• wyznaczyć i przeszkolić pracownika odpowiedzialnego za procedury ewakuacyjne na wypadek wystąpienia pożaru
• przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych.
• wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
• zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
• zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
• przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
• zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
• ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

 

Firma LewTom podczas szkoleń PPOŻ swoim klientom oferuje:

  • szkolenie wstępne PPOŻ
  • szkolenie okresowe PPOŻ
  • sporządzenie instrukcji pożarowej
  • uzgodnienia i opiniowanie projektów budowlanych
  • oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi
  • ćwiczenia z ewakuacji budynku