Warto zapamiętać

 

Bezpieczeństwo jak i higiena pracy nie jest jednorazowym wykonaniem dokumentów, które są narzucone przez przepisy prawa. Jest to proces ciągłego nadzoru nad warunkami pracy. Niestety brak wiedzy w zakresie przepisów nie zwalnia od obowiązku przestrzegania prawa. Nie dopełnienie należytych obowiązków na wskutek, którego dojdzie do nieszczęśliwego wypadku może wiązać się pozbawieniem wolności do lat 3 bądź nałożeniem kary w sięgającej kwoty nawet 30 tysięcy złotych.

 

art. 220 kk: § 1.
Kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

art. 444 K.C

Ponadto dopuszczając do pracy pracownika bez obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP, bierzesz na siebie odpowiedzialność cywilnoprawną, co może się wiązać z wypłacaniem renty lub odszkodowania.

Najważniejsze akty prawne z dziedziny BHP i ppoż.

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy /tekst jednolity z 1998 r. Dz.U. Nr 21 poz. 94 z późn. zm./.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpożarowej. /tekst jednolity z 2009 r. Dz.U. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm./.

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. /tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm. /.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe Dz.U. z 1998 r. 
Nr 148, poz. 973

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. /Dz.U. z 2002 r. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm./.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. /Dz.U. z 2000 r. Nr 26 poz. 313 z późn. zm./.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy /Dz.U. z 2009 r. Nr 14 poz. 80/.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAw WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719/.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. /Dz.U. z 1997 r. Nr 109 poz.704 z późn. zm./.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. z 2004 r. Nr 180 poz.1860 z późn. zm./.